За проекта

Проектът Международна младежка мрежа за трансфер на ноу-хау за предприемачество, кариерно развитие и заетост ("Youth Career Development, Employment, Entrepreneurship Networking and Transfer" (Y-CEENATRA) цели да насърчи кариерното развитие и младежкото предприемачество, да подобри връзката между образованието и бизнеса чрез подпомагане достъпа до информация, обмен на добри практики и изграждане на икономическа синергия за малките и средни предприятия в района на София, Видин и Зайчар. Проектът се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия и се изпълнява от фондация „Каузи", София – водещ партньор, Тимошки младежки център, Зайчар и Национално сдружение на малкия и среден бизнес.

При изготвянето на проекта бяха проучвани икономическото състояние и нуждите на младите хора в трите града – София, Видин, Зайчар. Бяха дефинирани следните проблеми:

  • висока безработица сред младежите в района;
  • недостатъчни предприемачески знания и умения;
  • архаична образователна система и липса на връзки с бизнеса;
  • недостиг на квалифицирани кадри за нуждите на пазара на труда и бизнеса.

За преодоляването на проблемите са заложени следните дейности:

  • изследвания на място върху младежката заетост и превенция на младежката безработица в транграничния регион – София, Видин и Зайчар;
  • събитие „Първа работа" в подкрепа на млади безработни от гр. Видин и гр. Зайчар;
  • 3-дневно обучение за млади предприемачи в гр. Видин и стимулиране на b2b мрежа;
  • разработване на Ръководство в помощ на млади предприемачи от трансграничния регион;
  • „Младежка предприемаческа борса" в гр. Зайчар и София;
  • Информационна кампания за популяризиране на дейностите по проекта и насърчаване на младежкото предприемачество в трансграничния регион.

Проблемите на младите хора в трансграничния район са общи под влияние на световната икономическа криза и пазара на труда: 1) висока безработица; 2) недостатъчни предприемачески знания и умения; 3) архаична образователна система и липса на връзки с бизнеса; 4) недостиг на квалифицирани кадри за нуждите на пазара на труда и бизнеса. Подобряването на достъпа да информация, проучване на добри практики и техния трансфер в сферата на младежкото предприемачество води до подобряване на връзката между образованието и бизнеса, до формиране на активна икономическа синергия за малки и средни предприятия в региона. Със средствата на неформалното образование (продължаващо обучение и учене чрез правене) се насърчават предприемаческият дух и идеи сред младите хора. Социалното включване на младите хора чрез самонаемане води до ефективна интеграция на пазара на труда, предопределя възможността за икономическа независимост и изгражда устойчиво гражданско общество.

Целевата група по проекта включва млади хора от трансграничния регион между България и Сърбия:: 1) дългосрочно безработни, регистрирани в бюрата по труда; 2) студенти от различни университети; 3) завършващи средно образование, дезориентирани в прехода „училище-работа".

Непреки бенефициенти са: 1) бизнесът и местни институции-потенциални бъдещи работодатели; 2) бизнес партньори в бъдещата самостоятелна стопанска дейност на младите хора; 3) местната общност – потребители на или бъдещи наети лица в новоосновани предприятия от млади хора.

Екипът на проекта организира следните интервенции в изпълнение на поставените проектни цели и задачи: 1) предоставяне на ноу-хау на младите хора след завършване на образование при търсене и кандидатстване за работа в трансграничния район; 2) използване на средствата за неформално обучение за стартиране на самостоятелен бизнес като възможност за привеждане на теорията на практика; 3) запознаване с инструменти за развитие на силни връзки за бизнес сътрудничество – финансови инструменти бизнес мисии, пазар и др.; 4) подкрепа при преодоляване на пропастта между образованието и бизнес нуждите – насърчаване на контакти, организиране на срещи, семинари и др.

Изследвания на място върху младежката заетост и превенция на младежката безработица-Видин

Изследвания на място върху младежката заетост и превенция на младежката безработица-София

Ръководство "Как да навлезем на българския пазар?"

Ръководство "Как да стартираме бизнес в България?"

Вие сте тук:Начало За проекта